Matura WOS 2013 - informacje ogólne


image

Wiedza o społeczeństwie - przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy. Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii. Zakres materiału można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną.


STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.Opis egzaminu maturalnego z Wiedzy o społeczeństwie


Wiedza o społeczeństwie może być zdawana tylko jako przedmiot dodatkowy. Można ją zdawać na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji, którą ma obowiązek złożyć do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.


1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu: zamknięte oraz otwarte wymagające umiejętności analizowania, czytania przepisów prawnych, interpretowania danych statystycznych, formułowania i uzasadniania własnego stanowiska.


2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z trzech części:


a) część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową,


b) część druga polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym. Zdający udziela odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu różnych źródeł informacji (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne),


c) część trzecia polega na napisaniu tekstu własnego. Zdający po zakończeniu pracy z materiałem źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych


1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.


2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.


3. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.


4.Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.


5. Wynik egzaminu – wyrażony w skali procentowej – odnotowany jest na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu.


6. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


Jakie studia po zdaniu Wiedzy o społeczeństwie?
Administracja, Archeologia, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Etnologia Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Teologia, Turystyka historyczna.

Co najlepiej zdawać z Wiedzą o społeczeństwie?
Informator CKE WOS (2008)
Aneks do informatorów (2010)

Polecane: